دنیای سکوت ماه

من فقط منم ;منی از دنیای سکوت ماه ;دنیایی که در آن رشته کوههایی از درد احاطه اش کرده اند گاه کوههایش با تمام عظمت از هم فرو میپاشد اما دریغ از حتی یک پژواک هیچ وهیچ درتنهایی خویش فریاد میزند اما صدای این فریاد به کسی نمیرسد کسی را آزار نمیدهد این منم جنسی شبیه حوا در دنیایی که سکوتش ایمنتر از هرلحظه ی دیگرش است

مرداد 96
2 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
5 پست
مرداد 94
6 پست
اسفند 93
5 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
5 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
2 پست